Disclaimer

Hoewel QCN streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van de website, verklaart of garandeert QCN niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen of andere schadelijke elementen.

QCN wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de gebruik van de website nadrukkelijk af.

Gebruik van de website geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard ook.

Gebruiker vrijwaart QCN voor alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik dat gebruiker maakt van deze website.